Regulamin

 W Przypadku nie odebrania przesyłki kurierskiej DHL i jej zwrotu na adres nadawcy pobierana jest opłata za przesyłkę w 2 strony - w zależności od wagi i rozmiarów jest to od 300 do 500 zł. 

 

§1. Definicje

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez firmę FASHION GROUP LTD. z siedzibą w LONDON, 12 CONSTANCE STREET, INTERNATIONAL HOUSE, E16 2DQ, UNITED KINGDOM, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mediamarket24.pl

1. Usługodawca - oznacza firmę FASHION GROUP LTD. wpisaną do Companies House oraz HMRC, posługującą się danymi identyfikacyjnymi:

a. Comapny no.: 11034656,

 

będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

2. Sklep Internetowy - oznacza serwis internetowy pod adresem www.mediamarket24.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca oferuje sprzedaż usług drogą elektroniczną.

3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Wykonawca - oznacza podmiot gospodarczy będący osobą fizyczną lub posiadający odrębną osobowość prawną, z którym w imieniu Klienta zostaje na warunkach przedstawionych w niniejszej Regulaminie zawarta Umowa Sprzedaży, oraz który dokonuje Wysyłki Towaru do Klienta na zlecenie Usługodawcy.

5. Magazyn - oznacza lokal użytkowy, którego Wykonawca jest właścicielem lub posiada prawo do jego użytkowania, w którym składowany jest Towar.

6. Wysyłka - oznacza czynność faktyczną polegającą na przekazaniu przez Wykonawcę zamówionego przez Klienta Towaru do Dostawcy celem dostarczenia go na adres do doręczenia wskazany przez Klienta na etapie Zamówienia.

7. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Wykonawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

8. Dostawca - oznacza przewoźnika, z którym współpracuje Wykonawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

9. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

10. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Regulamin - oznacza niniejszą treść Sklepu Internetowego.

13. Towar - oznacza rzeczy ruchome wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w zakresie dostarczenia którego dotyczą Umowa o świadczenia usług oraz Umowa Sprzedaży.

14. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym podzielone są na dwie kategorie: 

a. Produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, 

b. Produkty rynku wtórnego.

15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzia umożliwiające Usługodawcy, Wykonawcy lub Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16. Usługodawca zobowiązuje się przechowywać treść niniejszego Regulaminu w postaci niezmienionej na wirtualnym dysku sieciowym, udostępniać go na stronie Sklepu Internetowego oraz dostarczać drogą elektroniczną wraz z automatycznym potwierdzeniem Zamówienia.

17. Umowa świadczenia usług - oznacza umowę sprzedaży usług w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

18. Opłaty Importowe – oznacza dodatkowe koszty wskazane w treści niniejszego Regulaminu, które nałożone mogą zostać przez właściwy Urząd Celny w związku z Importem Towaru przez Klienta, tj. VAT, Cło. 

19. Import – oznacza zakup towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej, celem wykorzystania ich na rynku wewnętrznym, krajowym.

20. Umowa świadczenia usług swoim zakresem obejmuje rezerwację i nabycie przez Usługodawcę wskazanego w Zamówieniu Towaru w imieniu Klienta w oparciu o wypracowany przez Usługodawcę łańcuch dostaw.

21. Usługodawca celem zabezpieczenia transakcji i przysługujących Klientowi praw wynikających z Kodeksu Cywilnego, nieodpłatnie zobowiązuje się świadczyć dodatkowe usługi w zakresie:

a. Nadzór nad przebiegiem Wysyłki Towaru realizowanej przez Wykonawcę,

b. Nadzór nad przebiegiem Dostawy Towaru realizowanej przez Dostawcę,

c. Nadzór nad przebiegiem i wsparcie merytoryczne nad procedurą Importową,

d. Nadzór nad przebiegiem i wsparcie merytoryczne nad procedurą Rękojmi, Gwarancji oraz Zwrotu Towaru w stosunku do Wykonawcy, 

e. Świadczenie 24 miesięcznej gwarancji serwisowej obejmującej wady fabryczne, gdy Wykonawca nie obejmuje Towaru gwarancją serwisową, z wyłączeniem sytuacji, gdy opis przedmiotu wskazuje inny okres gwarancyjny.

22. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia usług, określające model, pamięć podręczną, wersję kolorystyczną, procedurę rozliczenia i wynikający z niej stan oraz liczbę Towaru, co do którego Usługodawca zawrze Umowę Sprzedaży w imieniu Klienta z Wykonawcą.

23. Płatność - oznacza przekazanie przez Klienta świadczenia pieniężnego wynikającego z Zamówienia na rachunek bankowy należący do Usługodawcy, za pośrednictwem udostępnionych metod płatności.

24. Rezerwacja - oznacza przekazanie przez Usługodawcę na rzecz Wykonawcy informacji o Towarze celem zabezpieczenia przez niego jego dostępności.

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe było z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia Klienta. Stosowanie ów plików ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniu Klienta nie dokonując żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Klienta.

4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej stanowiącego podstawę do prowadzenia korespondencji związanej z Zamówieniem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub usług świadczonych nieodpłatnie przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

§3. Zamówienia

1. Złożenie Zamówienia stanowi zawarcie przez Klienta z Usługodawcą Umowy świadczenia usługi, której realizacja w zakresie wynikającym z Regulaminu następuje i rozpoczyna swój bieg w momencie otrzymania przez Klienta automatycznego potwierdzenia otrzymania Zamówienia, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.

2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez dodanie Towaru o określonych parametrach – pamięć podręczna, wersja kolorystyczna oraz sposobie rozliczenia i wynikającego z niego stanu Towaru zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, prezentowanego w Sklepie Internetowym do wirtualnego koszyka, wybranie sposobu dostawy i płatności, następnie potwierdzenia złożenie zamówienia poprzez wybór przycisku "Zamawiam i płacę" wraz z podaniem danych niezbędnych do jego realizacji.

4. Klient składając Zamówienie zgadza się na otrzymanie Faktury VAT-marża lub Faktury VAT 0%.

5. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie jego złożenia.

6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

7. Klient w trakcie składania Zamówienia dokonuje wskazania danych niezbędnych do wystawienia wybranej faktury.

8. Strony ustalają, że dowód zakupu w postaci wskazanej przez Klienta fakturze dostarczony zostanie drogą elektroniczną w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. Usługodawca gwarantuje autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

9. Faktura wystawiona przez Usługodawcę obejmuje:

a. Koszt nabycia Towaru/Usługi, Dostawy.

10. Faktura obejmująca ewentualne koszty importowe wystawiana jest przez właściwy Urząd Celny.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego w trakcie składania Zamówienia.

12. Usługodawca zobowiązuje się podjąć czynności celem aktualizacji danych do Wysyłki Towaru, na życzenie Klienta, jeśli Towar nie został jeszcze przekazany do Dostawcy przez Wykonawcę.

13. Warunki Umowy świadczenia usług określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§4. Płatność

1. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone w karcie danego Towaru są cenami wyrażonymi w złotych polskich i nie zawierają informacji o kosztach Dostawy oraz wszelkich innych kosztów w tym opłat importowych (VAT,Cło) które Klient jest zobowiązany ponieść.

2. Płatność za Towar może być dokonywana przez Klienta:

a. Przelew na rachunek bankowy

b. Przelew natychmiastowy za pośrednictwem systemu płatności DotPay.pl

e. Płatność systemem ratalnym za pośrednictwem mBank mRaty lub AliorBank

5. Klient jest zobowiązany do opłacenia Zamówienia w terminie 7 dni od daty jego złożenia.

6. W przypadku nieopłacenia przez Klienta złożonego Zamówienia w powyższym terminie, Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia dalszych usług wynikających z Umowy oraz podjąć stosowne działania windykacyjne celem uzyskania świadczenia (zobowiązania) od Klienta w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonanej usługi.

 

§5. Dostawa

1. Wykonawca realizuje Dostawę za pośrednictwem Dostawcy, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Usługodawca nabywa Towar w imieniu Klienta od Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych, począwszy od chwili zaksięgowania całej kwoty na własnym rachunku rozliczeniowym.

3. Wykonawca przekazuje Towar celem Dostawy do Dostawcy w terminie 7 dni roboczych, począwszy od chwili zaksięgowania całej kwoty na własnym rachunku rozliczeniowym.

4. Wykonawca dokonując przekazania Towaru do Dostawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje jej Wysyłki w formie przesyłki kurierskiej.

5. Wykonawca dokonując przekazania Towaru do Dostawcy poza Rzeczypospolita Polską, dokonuje jej Wysyłki w formie przesyłki rejestrowanej.

6. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi na wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, numeru przewozowego, niezwłocznie po jego otrzymaniu od Wykonawcy.

7. Dostawca realizuje Dostawę na wskazany przez Klienta adres w terminie:

a. Przesyłki kurierskie: do 15 dni roboczych od otrzymania Towaru od Wykonawcy

b. Przesyłki rejestrowane: do 60 dni roboczych od otrzymania Towaru od Wykonawcy

8. W momencie dostarczenia przesyłki, jej odbiór wymaga pisemnego pokwitowania. W chwili wydania Towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności Towaru.

9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towaru mogących mieć związek z Dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

10. W razie wystąpienia jakichkolwiek ubytków lub uszkodzeń Towaru, niedających się zauważyć przy odbiorze sprzętu, mogących mieć związek z Dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.).

§6. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy w otrzymanym towarze stwierdzi:

a. Niezgodność towaru z Umową,

b. Wady fabryczne,

c. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie Dostawcy,

2. Zgłoszenie reklamacji Towaru powinno zostać przesłane pisemnie na adres e-mail: info@mediamarket24.pl

3. Reklamowany Towar powinien być wyraźnie oznaczony, zabezpieczony, zawierać elementy dostarczone Klientowi, w szczególności dokumentację, okablowanie oraz zostać zapakowany w sposób umożliwiający Dostawcy bezpieczny transport. 

5. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części Wykonawca stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności Towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Wykonawca poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Wykonawcę kosztów.

6. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 14 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w w/w terminie Wykonawca wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Wykonawca jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu zgodnie z cennikiem.

7. Wykonawca i Usługodawca nie mają obowiązku dostarczania Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

8. Naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci. Odsyłany sprzęt powinien być przywrócony do ustawień fabrycznych. W przypadku otrzymania sprzętu w stanie zmienionym, w szczególności zablokowanego indywidualnym hasłem użytkownika, reklamacje nie będą uwzględniane. W indywidualnych przypadkach możliwe są płatne działania serwisowe polegające na przywróceniu sprzętu do ustawień fabrycznych, po wcześniejszym uzyskaniu indywidualnych haseł zabezpieczających Klienta. Działania takie odbywają się na wyłączne ryzyko Klienta związane z udostępnieniem indywidualnych haseł oraz na koszt Klienta zgodnie z cennikiem.

9. Towary oznaczone jako nowe są wolne od wad i posiadają gwarancję producenta. W takim przypadku towar należy odesłać do producenta na jego koszt. 

10. Towary oznaczone jako używane, odnowione są produktami rynku wtórnego, objęte są warunkami gwarancji ograniczonej, serwisowej na naprawę wad fabrycznych, których ujawnienie skutkuje ich usunięciem bezpłatnie.

11. Gwarancji nie podlegają wady wynikające z:

a. Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,

b. Naturalnego zużywania się części,

c. Systemów operacyjnych,

d. Celowego uszkodzenia,

e. Braku konserwacji,

f. Uszkodzenia mechanicznego,

g. Zalania, w przypadku telefonów odnowionych telefony z certyfikatem wodoszczelności także są wyłączone z gwarancji z powodu zalania,

h. Zapylenia, w przypadku telefonów odnowionych telefony z certyfikatem pyłoszczelności także są wyłączone z gwarancji z powodu zapylenia,

i. Uszkodzenia wyświetlacza,

j. Uderzenia,

k. Ingerencji w oprogramowanie,

l. Uszkodzenia/zużycia baterii,

m. Uszkodzenia słuchawek,

n. Uszkodzenia ładowarki,

o. Ingerencji w naprawę w innym serwisie,

p. Używania z innym produktem niezgodnym z jego specyfikacją,

q. Obiektywnych różnic wynikających ze specyfikacji telefonu w kraju przeznaczenia, a użytkowania.

12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego w stosunku do Wykonawcy, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

13. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami. na podstawie art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego, strony Umowy Sprzedaży wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Dotyczy to również rynku wtórnego produktów oznaczonych jako używane, odnawiane.

13. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami, strony Umowy Sprzedaży wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Dotyczy to również rynku wtórnego produktów oznaczonych jako używane, odnawiane.

 

§7. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorcą, na podstawie art. 38 pkt. 1 ustawy o Prawach Konsumenta, nie posiada prawa do odstąpienia od Umowy o świadczeniu usług bez podania przyczyny, jeśli Usługodawca wykonał w pełni usługę.

2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy o świadczeniu usług przed wykonaniem jej w pełni przez Usługodawcę, dokona on zwrotu świadczenia proporcjonalnie do zakresu wykonanych już usług.

3. Usługodawca przyjmuje złożone Zamówienie do realizacji za wyraźną zgodą Konsumenta co do wyłączenia prawa do odstąpienia od Umowy o świadczeniu usług bez podania przyczyny, poprzez przekazanie niniejszej informacji przed rozpoczęciem świadczenia poprzez:

a. zawarcie informacji o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy, stosownie do art. 38 pkt. 1 ustawy o Prawach Konsumenta w treści niniejszego Regulaminu, 

b. zawarcie informacji o akceptacji warunków prawa do odstąpienia od umowy, w formie "checkbox" na etapie składania Zamówienia,

informując przy tym, że akceptacja "checkbox" co do znajomości treści Regulaminu, akceptacji jego treści oraz akceptacji pkt. b jest wymagana przez system Sklepu Internetowego do przyjęcia Zamówienia. 

3. Wykonawca i Usługodawca umożliwiają odstąpienie od Umowy Sprzedaży przed przekazaniem przez Wykonawcę Towaru do Dostawcy i zwrot w wysokości otrzymanego przez Wykonawcę świadczenia na warunkach:

a. Zwrot świadczenia od zagranicznego Wykonawcy może być mniejszy niż otrzymany, ze względu na spread bankowy wynikający z różnicy kupna i sprzedaży waluty danego dnia.

b. W przypadku decyzji Klienta o odstąpieniu na powyższych warunkach, należy niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie Usługodawcę, wysyłając pisemną wiadomość na adres e-mail: info@mediamarket24.pl

c. Usługodawca zobowiązuje się przekazać otrzymane od Wykonawcy świadczenie w terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania zwrotu na własnym rachunku rozliczeniowym.

4. Usługodawca umożliwia przyjęcie zwrotu w ramach odstąpienia od Umowy Sprzedaży z Wykonawcą zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Termin rozpoczyna swój bieg również od momentu objęcia Towaru przez osobę wyznaczoną przez Konsumenta osobę trzecią, inną niż Dostawca. Przedsiębiorca nie ma prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z Ustawą Kodeks Cywilny

a. Zwrot świadczenia od zagranicznego Wykonawcy może być mniejszy niż otrzymany, ze względu na spread bankowy wynikający z różnicy kupna i sprzedaży waluty danego dnia.

b. Jeżeli produkt będzie nosił ślady użytkowania lub nie będzie kompletny Wykonawca lub Usługodawca po oględzinach i spisaniu Opinii ma prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości do 30% wartości zamówienia w zależności od stwierdzonych strat wartości.

5. Konsument może dokonać zwrotu Towaru na adres Usługodawcy, przesyłając przed tym informację pisemną na adres e-mail: info@mediamarket24.pl

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza zarząd co do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.

7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar Usługodawcy.

8. Zwrot następuje za pisemnym odbiorem Towaru przez Usługodawcę.

9. W wypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Wykonawcę.

11. Wykonawca dokonuje zwrotu płatności w wysokości otrzymanego przez niego świadczenia, przy użyciu takiego samego sposobów zapłaty, jakiego użył Usługodawca, o ile nie zaistnieje wyraźna zgoda na stron na inną formę zwrotu.

12. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych przekazać otrzymany zwrot w pełnej jego kwocie na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

13. Wykonawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Usługodawcy do chwili otrzymania przesyłki zwrotnej ze strony Klienta.

§8. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach składania Zamówienia oraz w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w niniejszym Regulaminie jest Usługodawca.

2. Powierzone dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie celem realizacji umowy.

3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Usługodawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub Wykonawcy, bądź też naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Usługodawca przekazuje dane osobowe Klienta do Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Wysyłki.

8. Wykonawca przekazuje dane osobowe Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

9. Usługodawca, Wykonawca i Dostawca chronią przekazane im dane osobowe oraz dokładają wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystania przez osoby nieupoważnione.

§9. Postanowienia końcowe

1. Aktualne treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.mediamarket24.pl

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu Internetowego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2017 roku.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

5. Każdorazowe zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

6. Umowy zawierane z Usługodawcą, zawierane są w języku polskim.

7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo Wielkiej Brytanii.

 

 

 

 W Przypadku nie odebrania przesyłki kurierskiej DHL i jej zwrotu na adres nadawcy pobierana jest opłata za przesyłkę w 2 strony - w zależności od wagi i rozmiarów jest to od 300 do 500 zł. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl